KAÇEP Nedir ?

KAÇEP, Kadın "Aile Çocuk Engelli Politikaları" nın kısaltmasıdır.

KAÇEP olarak amacımız dayanışmayı, paylaşmayı ve kardeşliği esas alan ahenk içinde huzurlu bir toplumsal düzenin tesis edilmesidir.

İLETİŞİM
  • Adres: Ceyhun Atuf Kansu Caddesi
    No:128
    Balgat/ANKARA
  • Telefon: +90-312-472 55 55
  • Faks: +90-312-473 15 44

 

MakaleYazar
Kadın ve Siyaset Bağlamında Kadınlar Güçlensin Türkiye Büyüsün MHP Ankara Milletvekili Nevin Taşlıçay                          
Kadın istihdamının Arttırılması ve Kadınların İş gücünde Katılımlarının Önemi MHP İstanbul Milletveili Arzu Erdem
Türk Kadını ve Kahramanlık MHP Konya Milletvekili Esin Kara
Toplumsal Normlar ve Kadına Bakış Açısı MHP Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy
Üniversite Öğrencilerinin Evlilik Öncesi Eğitime ve Evliliğe Dair Farkındalık,
Bilgi ve Tutumlarının Değerlendirilmesi
Prof. Dr. Kamile Marakoğlu
Dr. Hacer Alan Dikmen
Lisansüstü Öğr. Tuğba Batmaz
Bir Ruh Sağlığı Sorunu Olarak Kadına Yönelik Şiddet Prof. Dr. Cengiz Şahin
Adana'da Türkmen Aileleri:Sorunlar, İhtiyaçlar ve Çözüm Önerileri Prof. Dr. Recai Kuş
Doç. Dr. Ahmet Naci Çoklar  
Şiddete Maruz Kalan Kadınlarda Travmanın Etkileri Prof. Dr. Nurten Sargın
Dijital Kültür Birleşeninde Şiddetin Kadınlaşması ve Duygusal Cehaletin Bedeli Prof. Dr. Tuncay Dilci  
İslam Din Eğitimi  Geleneğinde Kadın Algısı Ve Dönüşüm İhtiyacı Prof. Dr. Nurullah Altaş 
Toplum, Kadın ve Gelenekler Prof. Dr. Lütviyye Asgerzade
Arş. Gör. Gülay Seferzade
(Azarbaycan Milli Bilimler Akadememisi)
Kadına  Şiddetin Farklı Yüzü : Erken Evlilikler Prof. Dr. Zehra Aycan
Türk Tarihinden Örneklerle İz Bırakmış Kadınlarımız Prof. Dr. H. Ömer Özden
Öğretmen Damla Öğretmen Özden
Kadın İstihdamı ve Yükseköğretimde Kadın Prof. Dr. Zeynep Türk
Türkiye’de Kadın Emeğinin Geçmişten Günümüze Seyri ve Gelecek 10 Yılın Tahmini Prof. Dr. Betül Karagöz Yerdelen
Dr. Işın Kırışkıran
Kadına Şiddet: Nevşehir İli Özelinden Hareketle Orta Anadolu’da Kuma Gerçeği Prof. Dr. Filiz Kılıç
Kadına Dönük Şiddetle Mücadelede Bir Siyasal Liderlik Modeli:
Devlet Bahçeli (Konferans)
Prof. Dr. Bilgehan Gültekin Dpç. Dr. Tuba Gültekin
Kadınlara Yönelik Siber Zorbalık Davranışları Üzerine Değerlendirme Prof. Dr. Tuncay Yiğit
Öğr. Gör. Çilem Koçak
Konya Mahkemesi Kayıtlarına Göre, Osmanlı Döneminde Konya’da
Kadına Şiddet Vakaları Üzerine Bazı Değerlendirmeler (1650–1750)
Prof. Dr. Hüseyin Muşmal  
Kadınların Omuzlarında Büyüyen Kırgızistan Prof. Dr. Selahattin Avşaroğlu
Dr. Öğr. Gör. Kadiyan Boobekova
(Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi)
Cengiz Aytmatov’un Toprak Ana Eserinde Kadın (Anne) Betimlemesi  Prof. Dr. Selahattin Avşaroğlu
Lisansüstü Öğr. Ayzirek İmandos
(Kırgızistan Türkiye Manas Üni.)
Türk Basınındaki Suriyeli Sığınmacı Kadın Temsili Prof. Dr. Mustafa Gündüz
Sembolik Şiddete Maruz Kalanlar Kadınlar Prof. Dr. Ferhan Gündüz
Kadın ve Çocuklar Konusunda Din Anlayışımızdan Kaynaklanan Problemler var mıdır? Doç Dr. Mustafa Önder
Felsefi Bir Yaklaşım Örneklemi olarak Arthur Schopenhauser’un Kadını Doç. Dr. Halis Adnan Arslantaş
Bir Aile Sağlığı Merkezi’ne Kayıtlı 18-65 Yaş Arası Evli Kadınların Fiziksel Aktivite Düzeylerinin
Ruh Sağlığı ile İlişkisi
Doç. Dr. Sefa Lök
Dr. Neslihan Lök
19. Yüzyıl Sonlarında Balkan Toplumuna Yaşatılan Bosna ve Kosova Savaşında
Şiddet Gören Kadınların Anlattıklarının Psikolojik Değerlendirilmesi
Doç. Dr. Nalan Kazaz
Yirminci Yüzyilda Gazete Yazarliğinda  Kadin Hakları Ve Kadının Toplumdaki Yeri Doç. Dr. Afaq Yusuflu
Kız Çocukları ve Yetimlerle İletişimde Model Davranışlar Doç. Dr. Şaban Karasakal
Ülkü Ocaklarının Kadın Vizyonu Ülkü Ocakları Genel Başkanı
Dr. Sinan Ateş 
Türk Modernleşme Sürecinde “Kadın Meselesi” ve Türk Milliyetçiliğinin Öncü Rolü Dr. Ferit Salim Sanlı
A.Ağaoğlu'nun Eserlerinde Kadının Toplumdaki Yeri Hakkında Dr. Toğrul Yusuflu
Kadına Yönelik Uygulanan Eş Şiddetinin Ruh Sağlığına Etkisinin Belirlenmesi Dr. Neslihan Lök
Doç. Dr. Sefa Lök
Karabağ’ın İşgali Zamanı Ermenilerin Kadınlara Karşı Şiddet ve Vahşilikleri (1988-1994) Dr. Terane Rüstemova
Türk Kadının Liderlik Sembolü Raziye Begüm Sultan ve Ondan Geriye Kalanlar Dr. Müslüme Melis Çeliktaş
Geçmişten Günümüze Türk Kadını: Tarihsel Bir Değerlendirme Dr. Bakko Mehmet Bozaslan
Kadın Girişimcilerin Makro Ekonomiye Katkısı Dr. Alper Gedik
Siyasette Kadınların Politik Becerileri İle Benlik Saygısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi:
Bursa Örneği
Dr. Aslı Kaya
Prof. Dr. Selahattin Avşaroğlu
Yönetişim ve Küresel Kamusal Mal Çerçevesinde Cinsiyetçi Bütçe Analizi Dr.  Bilgen Taşdoğan
Doç. Dr. Celal Taşdoğan
Üniversite Öğrencilerinin Genel Aile İçi Şiddete ve Kızlara Yönelik Aile İçi Şiddete Bakış Açıları:
Nazilli İibf Örneği
Dr. Umut Tolga GÜMÜŞ
Lisansüstü Öğr. Ümran GÜMÜŞ
Tarihde Türk-Müslüman Kadınları
Dr. Ayten Ahmedova
Göç ve Kadın: Küresel ve Bölgesel Gelişmeler Dr. Zuhal Karakoç Dora
Türkiye’de Kadının Sorunları ve Statüsü: Göstergeler ve Hedefler Dr. Sultan Gündüz
Geçmişten Günümüze Avrupa'da ve Türkiye'de Kadının Hukuki Durumunun
Karşılaştırmalı Analizi
Öğr. Gör. Betül Buzbay  
Kadim Türk Kültüründeki Güçlü Kadın Tipolojisi ve Günümüzde Medyanın Topluma
Empoze Ettiği Zayıf Kadın İmajının Şiddet Üzerindeki Etkisi
Öğr. Gör. Ayten Çalış
Postmodern Edebi Eserlerde Psikolojik Şiddet ve Pedofili: Elif Şafak “Mahrem” ve
Ayşe Kulin “Gece Sesleri” Örneği
Öğr. Gör. Rabia Karaboyun
Tarihsel Süreçte Kadına Yönelik Şiddet Öğr. Gör. Berrin Sarıtunç
Öğretmen Serap Babalar
Etkin Yerel Yönetim Birimi Olarak Belediyeler ve Cinsiyet Duyarlı Hizmet Anlayışı Mimar/Ebru Leman Kalkan
Şiddetin Psikolojik Yönü Psikiyatrist Dr. Gönül Erdal Dağıstanlı
Yesevi İkliminde Kadın ve Aile Sınıf Öğretmeni/Elif Dabağ
Kadına Cinsel Şiddetin Savaşlardaki Rolü: Bosna Savaşı Örneği Mhp Ankara İl Kadın Kolları Bşk.
Uzm. Buket Yemen Kadimoğulları
Toplumda Kadın Algısının Değişmesine Tarihsel Bir Bakış- Köy Enstitülerindeki
Eğitim Anlayışında Kadın Olmak
Lisanüstü Öğr. Sevgi Bayat
Toplumsal Cinsiyet Kavramı Analizi Mv. Danışmanı/Tasav Araştırmacısı
Özlem Gayret
Çalışma Yaşamında Kadın Çalışanların Karşılaştıkları Engeller: Turizm İşletmelerine Yönelik
Bir Araştırma
Lisansüstü Öğr. Zeynel Cin
Dr. Güntekin Şimşek
Kültür Emperyalizminin Pençesindeki Kadının Kültürel Normlar, Toplum Ve Feminizm
Nirengisinde Şiddete Varan Süreç Üzerinden Değerlendirilmesi
Lisansüstü Öğr. Mine Güler
Toplumun Cinsiyetlere Göre Meslek Algısı Ve Üniversitelerde Geçmişten Günümüze
Kadın Akademisyen Varlığı
Lisansüstü Öğr. Ganime Topal
Yetişkin Bireylerin Çocuğa Yönelik Şiddete Duyarlık Düzeylerinin Yordanmasında
Affedicilik ve Çeşitli Değişkenlerin Katkısı
Lisansüstü Öğr. Mustafa Ataş
Lisansüstü Öğr. Mustafa Şahin
Millî Mücadele Döneminin Yeri Doldurulamayacak Kadın Eğitimcileri Lisansüstü Öğr. Alperen Avcı
Aydın Türk Kadınlarının Türk Siyasi Düşüncesine, Devlet Yönetimine ve Türk Toplumuna
Etkileri ve Katkıları: Selma Rıza Feraceli Üzerinden Bir Değerlendime
Lisansüstü Öğr. Rabia Aslıhan Türkmen
İnsan Hakları Perspektifinden Kadın Hakları: Türkiye ve Fransa Örneği Lisansüstü Öğr. Murat Pehlivanoğlu
İnternet Haberleri Üzerinden Kadına Şiddetin İncelenmesi Lisansüstü Öğr. Burcu Yapar
Öğrenilmiş Çaresizlik Üzerine Bir İnceleme: Kadın ve Şiddet Lisansüstü Öğr. Rümeysa Ataseven
Engelli Bireyler Toplumda Neden Ötekileştiriliyor? Kadına Şiddet Konuları Yazar/Senarist
Gökçe Nas Oğuzlar
Türkiye’de Kadına Yönelik Ekonomik Şiddetin İstatistiksel Analizi Lisans Öğr. Gizem Armutcu      
Kadının Siyasal Katılımında Siyasal Şiddet Lisans Öğr. Rümeysa Yağmur Saçan 
Kadın, Şiddet ve Aile Lisans Öğr. Sedanur Baki
Kadına Yönelik Şiddetin Kaynağı Lisans Öğr. Gülçin Zafer
Türk Destanlarında Kadın Arketipi Lisans Öğr. Sümeyra Demirbaş
Geçmişten Günümüze Toplumun Kara Yüzü: Kadına Şiddet Lisans Öğr. Yeter Aykul
Toplumda Parçalayıcı Güç “Kadına Şiddet" Lisans Öğr. Nazmiye Yağmur